Dränering

Med 30 års erfarenhet

Dränering

Varför KGs Gräv vid dränering i Göteborg? Kg´s Gräv är ett företag som erbjuder dränering i Göteborg. Vi har specialiserat oss på dräneringar och har god vana av att dränera i Göteborg. Det är många faktorer som man ska ta hänsyn till när man anlitar ett företag för ett dräneringsarbeten. Vi på Kg’s Gräv är medvetna om att det inte alltid är lätt att välja vilket företag som ska utföra jobbet, därav erbjuder vi alltid kostnadsfri konsultation och rådgivning.

Man kan enkelt sagt säga att Dränering fungerar som ett skydd mot fukten som finns i marken.
En Dränering består dels av olika Dränerande material till exempel grus, makadam,
dels av ett kapillärbrytande och isolerande skikt, till exempel Isodrän/Pordrän samt även av Dräneringsrör.
Anledningen till att man Dränerar är att man vill skydda fastigheten mot fuktskador.
Men det finns fler fördelar än bara skydd mot fuktskador, man får även ett effektivt värmeisolerande skydd.

Vi har utfört dränering i Göteborg och dess kringliggande kommuner i 30 år.

 

När & Varför Dränering?

Anledningen till att man dränerar är huvudsakligen för att man vill skydda sin fastighet mot fukt. Man utför dränering när man vill förhindra fuktskador på huset. Målet är att bygga ett skydd kring huset som skyddar mot fukt. En korrekt utförtddränering är ett effektivt skydd mot fukt, mögel och kyla i källarutrymmen. Därför är det även ur ett miljö och ekonomiskt perspektiv positivt.

 

Tillvägagångssätt Dränering

När man dränerar så schaktar man först rent runt husgrunden. Man tar en bit i taget för att undvika ras och spara tomten. Därefter lägger man ner perforerade dränrör. Det är det första dränerande skiktet. Sedan sätter man Isodränskivor/Pordrän mot husgrunden/källarmuren. Detta är det andra dränerande skiktet. Det tredje skiktet är tvättat stenmaterial (flis,makadam). Avslutningsvis så täcker man dränrören, Isodränskivorna/Pordränskivorna och stenmaterialet med en fiberduk och list. När de tre dränerande skikten fungerar förhindrar de fuktens olika transportvägar.

 

Det är dock av yttersta vikt att du inte bortser från detaljer som jordens sammansättning, lutningar, djup och avstånd. Det är också farligt att underskatta de risker som alltid finns i samband med urschaktningen.

 

Vid fukt i källaren så hjälper KGs Gräv er. Vi använder Isodrän/Pordrän ett värmeisolerande material som är mycket bra vid dränering av t.ex. källare. Den ger ett bättre klimat och är energibesparande.

 

 • Kunden kontaktar oss.
 • Vi besöker er snarast,.
 • Offert lämnas, med uträknat rot-avdrag.
 • All konsultation och kundbesök sker kostnadsfritt.
 • Dränering i Göteborg tar vanligtvis 1-3 arbetsveckor.
 • Vi fotograferar arbetet. Bilder lämnas till kund efter arbetes gång.
 • Vi innehar F-skattesedel.
 • Nödvändiga försäkringar.
 • KGs Gräv är medlem i Maskinentreprenörerna.

 

Har jag behov av dränering?

Finns det Dräneringsbehov? för att skydda sig mot fukt?

Hur vet man att man behöver skydda sig mot ev fuktskador?

Dränering behövs mer eller mindre för alla typer av husgrunder. 
Hur dräneringen ska utformas beror på typen av husgrund och hur markförhållanden är. 
Fukt kan uppstå på flera olika sätt. För att få ett så bra klimat i källaren som möjligt så måste man ha kontroll på fuktens olika transportsätt. 
Har du källare? står grunden direkt mot en tät jordart ex blålera, eller direkt mot berg?

 

Nej tack fuktskador!

 • Riskerar grundnivån att stiga vid snösmältning eller större nederbördsmängder?
 • Kapillärt — sugkraft. Om du inte har ett dränerande skikt, t.ex. Isodrän eller stenmaterial, så kommer plattan att suga vatten.
 • När det regnar går vattnet ner i marken. Har du fall från huset och isodrän sammankopplat med ett rörsystem så kommer vattnet att transporteras bort. Vid återfyllning bör man tänka på att marken kommer
att sätta sig. Därför rekommenderas dubbla höjden. Man räknar vanligtvis med att marken har satt sig efter två år
 • Hur mycket fukt det finns i marken och hur stor risk det är att grundvattnet stiger upp mot grunden beror på olika
fysiska förutsättningar, husets läge och typ av jordart.
 • Konvektion — olika lufttryck. Luft sugs in genom otätheter i väggar. Under mark går det att förhindra med tunna putsskikt.
 • Diffusion — fuktvandring. Uppstår vid olika ångtryck, det har att göra med att fukt går alltid från överskott till underskott. Därför ska man hålla källaren så varm som möjligt och ha en isolering som ”andas” så att fukten kan gå utåt.

Varningstecken för ev fuktskador

 • Mögellukt
 • Vattenläckor in på golvet
 • Färg lossnar från väggarna
 • Väggen är fuktig och missfärgad

 

Dränering och behovet av dränering är något som har växt på senare år. Det ökande behovet av dränering beror på att vårt sätt att leva har ändrats. Idag använder vi exempelvis våra källare i en större utsträckning mot vad vi gjorde förr. Den avgörande faktorn av hur stort behovet är av dränering avgörs av själva konstruktionen på byggnaden samt den geografiska placeringen som fastigheten har. Mer info om Dränering?

Konstruktionens påverkan och Dräneringsbehov

Stuprännan och dess konstruktion. Om stuprören inte är kopplade till dagvattenledningar utan vattnet rinner direkt ut på tomten får man oönskat mycket vatten i marken. Detta påverkar i sin tur grunden/källaren.
Sprickor i grunden. Har du sprickor i grunden som tex. orsakas av att marken är i ständig rörelse ökar risken för fukt i husgrunden.

Betong plattan. betongplattans utformning och konstruktion är en faktor som är avgörande.

 

Geografiska placeringen

Fastighetens placering och miljön kring byggnaden exempelvis finns det närliggande berg, sammansättning av marken där byggnaden är placerad. Sammansättning av marken dvs vilken typ av mark det är spelar en stor roll. Är det en tät mark? Eller består marken av ett mer dränerande material som ex sand. Har marken lutning och hur förhåller sig denna lutning mot fastigheten.

Fuktig och kall källare, inträngande vatten, höga energikostnader vid uppvärmning samt innan tillbyggnad eller övrig utvändig renovering är några exempel på när man behöver dränera.

 1. Exempel på dräneringsorsaker
 2. Sönderfrusna eller täta rör.
 3. Undermålig eller ingen isolering.
 4. Dåliga dagvattenledningar
 5. Invändig isolering, kan orsaka kondens.
 6. Lutar kringliggande mark mot fastigheten?